Ochrana osobných údajov

 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov AW Distribution Kft.

 1. Úvod
  1. Prevádzkovateľ v súvislosti so splneným svojich informačných povinností podľa čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a § 19  zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov poskytuje dotknutej osobe tieto informácie: 
   pre Vás, našich (potenciálnych) zákazníkov, obchodných partnerov a akékoľvek ďalšie osoby, ktorých sa týka spracovanie osobných údajov, aby sme Vás oboznámili s tým, ako zhromažďujeme, spracovávame, používame a chránime Vaše osobné údaje.

   A. Prevádzkovateľ:
   AW Distribution Kft
   so sídlom Szabadság utca 117., Budaörs 2040, Maďarsko
   reg. č. 13 09 174957

   B. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
   e-mail: info@ssangyong.sk
  2. Akékoľvek nakladanie s Vašimi osobnými údajmi berieme veľmi vážne a vykonávame  v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“), zákonom č. 452/2021 Z. z.., o elektronických komunikáciách, v platnom znení, a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
  3. Súčasne si dovoľujeme prostredníctvom tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov objasniť najdôležitejšie pojmy a procesy, ktoré na ochranu Vašich osobných údajov používame.
 2. Definícia
  1. citlivý údaj = údaj, ktorý má zvláštnu povahu, ako je napr. informácia o Vašom zdraví či biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby (v súčasnej dobe podľa legislatívy nazývané ako „zvláštne kategórie osobných údajov“);
  2.  cookies = krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie;
  3. oprávnený záujem = záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany napríklad v situácii, keď subjekt údajov je zákazníkom prevádzkovateľa, avšak s výnimkou prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy subjektu alebo jeho základné práva a slobody;
  4. osobný údaj = informácie o konkrétnom, identifikovateľnom človeku;
  5. príjemca = osoba, ktorej sú odovzdávané údaje;
  6. služba = znamená ktorúkoľvek zo služieb, ktoré vám ponúkame, vrátane našich produktov, služieb ponúkaných online a ich podpory;
  7. prevádzkovateľ = osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; spracovaním osobných údajov môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa;
  8. subjekt údajov = žijúca osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;
  9. účel = dôvod, ku ktorému prevádzkovateľ využíva Vaše osobné údaje;
  10. tovar = je produkt, ktorý od nás kupujete, typicky sa tak bude jednať napríklad o automobil, alebo službu ktorou môže byť servis Vášho automobilu;
  11. spracovanie = činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonávajú s osobnými údajmi; a
  12. sprostredkovateľ = osoba, ktorá pre prevádzkovateľa spracováva osobné údaje.
 3. Kontakt pre Vaše otázky či pochybnosti
  1. V prípade nejasností v akejkoľvek časti tohto Vyhlásenia, či v prípade, že budete mať k ochrane Vašich osobných údajov akýkoľvek otázku či pripomienku, neváhajte sa, prosím, obrátiť na info@ssangyong.sk .
 4. Dohľad
  1. Zakladáme si na tom, že pri akomkoľvek nakladaní s Vašimi osobnými údajmi dodržujeme všetky stanovené a záväzné pravidlá a bezpečnostné opatrenia, a to za účelom zabezpečenia Vašej spokojnosti súvisiacej s nakladaním s Vašimi osobnými údajmi.
  2. Za predpokladu, že by ste neboli spokojný so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou a v prípade, že táto záležitosť nebola vyriešená kontaktovaním našej spoločnosti, obráťte sa na príslušný orgán štátnej správy, a to:

   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
   adresa: Hraničná 4823/12, 820 07 Ružinov, Bratislava 
   tel.: +421 2/323 132 14
   web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 5. Náš prístup
  1. Ochranu osobných údajov považujeme za veľmi zásadnú, načo jej v rámci našich interných procesov venujeme značnú pozornosť. Môžete si teda byť istý, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s riadnou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi a Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere zodpovedajúcej štandardu.
  2. Pri spracovávaní vašich osobných údajov dodržujeme tieto zásady:
   1. zásada zákonnosti = táto zásada vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade so zákonom a na základe aspoň jedného právneho základu;
   2. zásada korektnosti a transparentnosti = táto zásada ukladá povinnosť spracovávať Vaše osobné údaje otvorene a transparentne a poskytnúť Vám informácie o spôsobe ich spracovania spolu s informáciou o tom, komu budú Vaše osobné údaje sprístupnené (napríklad v prípade, že by sme vaše osobné údaje uchovávali na dátových úložiskách – cloudoch – mimo Európsku Úniu a Európsky hospodársky priestor). Spadá sem tiež naša povinnosť informovať Vás o prípadoch závažného porušenia bezpečnosti či úniku osobných údajov;
   3. zásada účelového obmedzenia = táto zásada nám stanovuje povinnosť uchovávať a zhromažďovať Vaše osobné údaje iba za jednoznačne vymedzeným účelom;
   4. zásada minimalizácie údajov = táto zásada nám stanovuje povinnosť spracovávať iba osobné údaje nevyhnutné, relevantné a primerané vo vzťahu k účelu ich spracovania;
   5. zásada obmedzenia uloženia = táto zásada nám ukladá povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na konkrétny účel, na ktorý sú spracovávané (napríklad po dobu, na ktorú bol udelený marketingový súhlas, pokiaľ nebol pred uplynutím tejto doby odvolaný);
   6. zásada integrity a dôvernosti, nepopierateľnosti a dostupnosti = táto zásada nám ukladá povinnosť Vaše osobné údaje zabezpečiť a chrániť pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním, stratou či zničením. Súčasne dbáme na to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup iba vybraní zamestnanci, ktorých ďalšie povinnosti sú stanovené internou smernicou; a
   7. zásada zodpovednosti = táto zásada nám ukladá povinnosť vedieť doložiť súlad všetkých vyššie uvedených  podmienok so skutočným stavom.
 6. Čo sú osobné údaje, ich delenie
  1. Osobnými údajmi sú také informácie (údaje), vďaka ktorým Vás môžeme identifikovať, resp. môžeme z týchto informácií určiť, o akú konkrétnu osobu sa jedná. Ide teda o informáciu, ktorá je priraditeľná konkrétne k Vašej osobe. Osobným údajom nie sú údaje anonymné či agregované, teda také, ktoré nemôžeme s Vašou osobou jednoznačne prepojiť.
  2. Osobné údaje delíme na:
   1. základné údaje = týmito údajmi sa rozumie napríklad Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu (iného dokladu), kedy základné údaje ďalej delíme na:
    1. identifikačné údaje = meno, priezvisko, rodné priezvisko, oslovenie, titul pred / za menom, pohlavie, jazyk, bydlisko, miesto trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, dátum úmrtia, štátna príslušnosť / národnosť, identifikátor osoby (priradený spoločnosťou), typ dokladu, číslo diplomatického pasu, číslo občianskeho preukazu, IČO (identifikačné číslo), DIČ (daňové identifikačné číslo), číslo sociálneho zabezpečenia, číslo vodičského preukazu, číslo cestovného pasu, platnosť dokladu, dátum a miesto vydania dokladu, fotografie z preukazu totožnosti, dátum vzniku / zrušenia záznamu, číslo zamestnanca, zamestnávateľ, pracovná pozícia, číslo novinárskej akreditácie alebo podpis;
    2. kontaktné údaje = korešpondenčná adresa, adresa pracoviska, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, dátová schránka, kontaktné údaje v rámci sociálnych médií;
    3. psychologické charakteristiky = akékoľvek informácie o povahe / osobnosti / rozpoložení / nálade;
    4. fyzické charakteristiky = akékoľvek fyzické charakteristiky (farba vlasov, očí, výška, váha atď.);
    5. údaje o rodine a ďalších osobách = manželstvo, partnerstvo, rodinný stav, počet detí, informácie o domácnosti, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, informácie o inej osobe (príbuzenstvo a iné vzťahy);
    6. popisné údaje = sociálny status (študent/zamestnanec/SZČO/bez príjmu), pracovné funkcie a skúsenosti, zručnosti, vzdelanie, kvalifikácia, životný štýl, návyky, voľný čas a cestovanie, členstvo napr. v charitatívnych alebo neziskových organizáciách, informácie o oblasti, kde subjekt údajov žije, informácie o bývaní, významné momenty v živote subjektov (sťahovanie, získanie vodičského preukazu), kód zdravotnej poisťovne, zbrojný preukaz (áno/nie), ľavák/pravák, číslo preukazu EHIC (Európsky zdravotný preukaz), preferovaný dealer, kópia dokladu o pracovnej neschopnosti, segmentácia;
    7. kópia osobného dokladu alebo inej verejnej listiny = kópia občianskeho preukazu, kópia cestovného pasu, kópia preukazu ZŤP (ŤZP), ŤZP/S, kópia vodičského preukazu, kópia diplomatického pasu, kópia technického preukazu, rodné číslo;
    8. údaj o rase alebo etnickom pôvode = rasový alebo etnický pôvod;
    9. politické názory = politické názory;
    10. údaje o náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení = náboženské vyznanie či filozofické presvedčenie;
    11. údaj o členstve v odboroch = členstvo v odboroch;
    12. genetické údaje = genetické údaje;
    13. biometrické údaje = biometrické údaje (podpis, fotografie);
    14. údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činoch či súvisiacich bezpečnostných opatrení = údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činoch či súvisiacich bezpečnostných opatrení;
    15. údaje o zdravotnom stave = fyzické zdravie, duševné zdravie, rizikové situácie a rizikové správanie, ZŤP (ŤZP), ŤZP/S, krvná skupina, údaje o zdravotnej starostlivosti, údaje o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii;
    16. mzda a obdobné údaje = mzda / odmena, náhrada mzdy, priemerný zárobok, bonusy / čerpanie benefitov, zrážky zo mzdy, spôsob zasielania mzdy, výdavky, číslo súkromného peňažného (bankového)  účtu, spotreba interných zdrojov, poistenie, dane a odvody, vyhlásenie daňovníka , daňové priznania a podklady, údaje o majetku zamestnanca;
    17. životopisy, motivačné listy a záznamy z výberového konania = CV, motivačný list, záznamy a výsledky z výberových konaní;
    18. údaje o výkone pracovnej činnosti = pracovná pozícia, nákladové stredisko, nadriadený, pracovný čas & štátny sviatok (deň pracovného pokoja), dovolenka, nemocenská, materská/otcovská/rodičovská dovolenka, prerušenie kariéry, dochádzka, udalosti, kalendár, home office (domácka práca), teleworking (telepráca), informácie o pracovných cestách a iných zmenách pracovného pomeru, denný program / timesheets (rozvrh hodín), zverené zariadenia a iné hodnoty, majetok ICT, počet odpracovaných hodín, absolvované školenia, prístupové práva, kniha pracovných úrazov, výkon pracovnej činnosti pre tretiu osobu, prijaté a odovzdané dary;
    19. hodnotenia a súvisiaca komunikácia = spätná väzba od zamestnancov, reakcie v prieskumoch, sťažnosti / podnety / návrhy / žiadosti / otázky a ich vybavenie, servisné požiadavky, hodnotiace záznamy, interné sankcie, sebahodnotenie, osobné ciele a KPI;
    20. ďalšie identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca = číslo zamestnaneckej karty, prístupové práva / ID2 / user id, pracovné e-mailové účty, pracovné telefónne číslo, heslá v rámci interných systémov IT, prístup/logy k interným systémom IT - VPN pripojenie, údaje o zamestnancoch zo skupiny;
    21. transakčné údaje = číslo bankového účtu, číslo debetnej / kreditnej karty, autorizácia / plnomocenstva, dátum transakcie, výška transakcie;
    22. história obchodovania = transakcie a zmluvy vrátane súvisiacich informácií, ponuky / dopytu obchodných príležitostí, predmet, dátum, miesto transakcie, upomienky, informácie o obchodovaní v skupine;
    23. obchodný profil = obchodný profil odvodený z analytického modelovania, označenie VIP a obdobne, zámer kúpy vozidla (kedy, aký, financovanie), záujem o testovaciu jazdu, solventnosť;
    24. údaje o vnútornej kontrole a vyšetrovaní = záznamy z interného šetrenia, prípady whistle blowingu (oznámení protispoločenskej činnosti), interné systémové logy, logy vzťahujúce sa na užívanie internetu/prevádzka, logy vzťahujúce sa na užívanie e-mail služieb/prevádzka, logy vzťahujúce sa na užívanie telekomunikačných prostriedkov/prevádzka;
    25. záznamy z kamerových systémov = záznamy z kamerových systémov;
    26. záznamy zo vstupných zariadení = záznamy zo vstupných zariadení;
    27. fotografie / video = fotografie, video;
    28. hlasové záznamy = hlasové záznamy;
    29. komunikácia, interakcie a profily derivované na základe týchto údajov = chat (instant messaging), konverzácia, emailová komunikácia, správanie alebo surfovanie / klikanie / vyhľadávanie a počúvanie / prezeranie vzťahujúce sa k internetu / emailom / médiám / aplikáciám, informácie získané prostredníctvom spätnej väzby / prieskumov / pripomienok / návrhov / sťažností vo vzťahu k prevádzkovateľovi, súhlas / nesúhlas s typom alebo formou komunikácie;
    30. technické údaje o produkte = VIN, EČV (ŠPZ), informácie o spôsobe používania veci (napr. vozidla), údaj o vlastníctve vozidla, informácie o údržbe / servisných návštevách, technický popis veci (napr. farba vozidla);
    31. lokalizačné údaje = lokalizačné údaje založené na GPS, beacon technológii, lokalizačné údaje derivované z iných operácií (napr. platby kartou u obchodníka na prevádzke); a
    32. sieťové identifikátory = mac adresa, IP adresa, odtlačok zariadenia/Device Fingerprint, cookies alebo podobná technológia, informácie o prehliadači; a
    33. údaj o priebehu štúdia = trieda, odbor, známky, hodnotenie študenta, prax;
    34. citlivé osobné údaje = jedná sa o zvláštnu kategóriu osobných údajov (údaje veľmi osobného charakteru zachytávajúce napríklad informácie o Vašom zdravotnom stave).
  3. Vyššie uvedený zoznam osobných údajov nie je spracovávaný u všetkých osôb v kompletnom rozsahu, kedy typicky sú spracovávané iba identifikačné údaje (písm. a.), kontaktné (písm. b.), popisné (písm. f.), komunikácia, interakcie a profily derivované na základe týchto dát (písm. cc.) a sieťové identifikátory (písm. ff.), to všetko však iba v prípade, že na takéto spracovanie osobných údajov je daný právny titul.
  4. Za predpokladu, že budú spracovávané informácie nad rámec tých vymenovaných v bode 6.3., budete o tom z našej strany písomne informovaný.
 7. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov
  1. Vaše osobné údaje od vás získavame a ďalej s nimi nakladáme vždy výhradne v nevyhnutnom rozsahu a na splnenie príslušného účelu. Odovzdanie vašich osobných údajov je pre Vás dobrovoľné a v prípadoch, keď je ich odovzdanie udelené na základe súhlasu, je možné požiadať o výmaz spracovávaných osobných údajov (bližšie viď kapitola „11. Vaše práva“).
  2. V niektorých prípadoch, ako je napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy na obstaranie nášho tovaru alebo služby, od Vás potrebný rozsah osobných údajov potrebujeme získať už v okamihu záväznej objednávky na tento tovar alebo službu. Bez týchto údajov by sme totiž nemohli Vašim požiadavkám vyhovieť a uzavrieť s Vami predmetnú zmluvu, a to najmä s ohľadom na plnenie našich legislatívnych povinností, ale aj s ohľadom na ochranu našich oprávnených záujmov.
  3. Nižšie uvádzame právnymi predpismi vymedzené tituly, na základe ktorých sme oprávnení Vaše osobné údaje spracovávať. Medzi hlavné tituly spracovania vašich osobných údajov patria:
   1. súhlas, ktorý nám môže byť udelený na jeden alebo viac konkrétnych účelov (napríklad za účelom zasielania obchodných oznámení).
    Pre získanie súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov dodržujeme nasledujúce pravidlá:
    1. súhlasy so spracovaním Vašich osobných údajov od Vás budeme vyžadovať vždy samostatne (udelenie súhlasu teda nebude súčasťou textu zmluvy či iného dojednania);
    2. text súhlasu bude vždy zrozumiteľný; a
    3. k udeleniu súhlasu dôjde vždy až v prípade Vášho aktívneho konania (nebudú za Vás vopred vyplnené žiadne políčka).
   2. plnenie zmluvy, kedy Vaše osobné údaje potrebujeme na účely uzavretia zmluvného vzťahu a následného plnenia z neho, prípadne aj pred uzavretím zmluvy (napríklad pri objednávke ktorá predchádza uzavretiu kúpnej zmluvy).
   3. plnenie právnej povinnosti, ak potrebujeme vaše osobné údaje na účely ich spracovania, aby sme splnili našu povinnosť prevádzkovateľa podľa zákona.
   4. oprávnený záujem, kedy je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, avšak s výnimkou prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody.
  4. Medzi ďalšie tituly pre spracovanie Vašich osobných údajov sa radí:
   1. ochrana záujmov subjektov údajov, čím sa rozumie spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch nevyhnutných na ochranu životne dôležitých záujmov Vás či inej fyzickej osoby; a
   2. verejný záujem, čím sa rozumie spracovanie Vašich osobných údajov na účely splnenia našej povinnosti  vykonávanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, ktorým budeme ako prevádzkovateľ poverení.
 8. Dôvody spracovania Vašich osobných údajov
  1. V nadväznosti na kapitolu „7. Právne tituly pre spracovanie Vašich osobných údajov“ nižšie uvádzame situácie, v ktorých budeme Vaše osobné údaje najčastejšie spracovávať a titul, pre ktorý tak budeme robiť:
   1. objednanie / kúpa / konfigurácia osobného automobilu = právnym titulom bude uzavretie a plnenie zo zmluvy prípadne plnenie pred uzavretím zmluvy;
   2. testovacie jazdy = právnym titulom bude vytvorenie objednávky a jej plnenie na testovaciu jazdu jedným z predvádzacích vozidiel;
   3. servisné služby = právnym titulom bude uzavretie a plnenie zo zmluvy prípadne plnenie pred uzavretím servisnej zmluvy a poskytnutím služby;
   4. marketingové účely = právnym titulom bude udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, v ktorom bude umožnené zasielať marketingové oznámenia;
   5. uloženie cookies nutných pre fungovanie webových stránok = právnym titulom bude náš oprávnený záujem, pretože ukladanie cookies je nutné pre riadne fungovanie webových stránok, kedy sa bude rozsah riadiť Vaším súhlasom udeleným pri vstupe na internetové stránky https://www.ssangyong.sk/;
   6. kybernetická bezpečnosť = právnym titulom bude ochrana záujmov subjektov údajov a plnenie právnej povinnosti, pretože ochrana pred kybernetickými hrozbami je základným predpokladom pre bezpečné prevádzkovanie služieb a túto povinnosť nám v určitých prípadoch ukladajú právne predpisy.
  2. Súčasne je nutné doplniť, že Vaše osobné údaje sú spracovávané iba v rozsahu, v akom nám sú z Vašej strany oznámené alebo sprístupnené.
 9. Doba uchovania Vašich osobných údajov
  1. Vaše osobné údaje sú spracovávané a uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní, ako prevádzkovateľ osobných údajov, osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
  2. Vaše osobné údaje sú tak spracovávané podľa účelu ich spracovania po nižšie uvedenú dobu:
   1. plnenie zmluvy = v tomto prípade sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a do konca 3. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo ku skončeniu poskytovania zmluvného plnenia prevádzkovateľom;
   2. plnenie právnych povinností = v tomto prípade sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi;
   3. zasielanie obchodných oznámení a ponuka služieb a produktov (marketingové účely) = v tomto prípade sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Ďalej sme v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnení spracovávať Vašu e-mailovú adresu, a to za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných služieb a produktov (napr. formou informačného bulletinu alebo newslettera) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli, kedy táto povinnosť vyplýva najmä z ustanovení zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov; a
   4. ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretích osôb = v tomto prípade sú Vaše osobné údaje uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od doby skončenia poskytovania zmluvného plnenia prevádzkovateľom, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak, alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dobu dlhšiu v súvislosti s konkrétnym prípadom.
 10. Ochrana Vašich osobných údajov
  1. Na ochrane Vašich osobných údajov nám veľmi záleží, preto dodržujeme nižšie uvedené technické aj organizačné opatrenia zaisťujúce bezpečnosť Vašich osobných údajov. Medzi tieto opatrenia patria:
   1. kontrola fyzického prístupu = všetky dáta uchovávame tak, aby sme chránili prístup k nim, čo znamená, že miesta, kde sú uložené, sú zabezpečené technickými prostriedkami;
   2. kontrolovaný vstup = do žiadneho systému uchovávajúceho osobné údaje neumožňujeme vstúpiť nikomu bez zadania príslušného hesla či dvojfaktorového overenia, k údajom sa tak dostanú len oprávnené osoby. Prístupové kódy sa pravidelne menia, aby nemohlo dôjsť k prípadnému prelomeniu;
   3. prístupová kontrola = prijali sme také opatrenia, ktoré zabraňujú neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene, odstráneniu zo systému či inému nakladaniu s nimi; a
   4. kontrola prevodu = akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi v prípade ich elektronického prenosu chránime tak, aby počas neho nedošlo k neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, úprave či výmazu.
 11. Vaše práva
  1. Ochrana osobných údajov je možná iba za dodržiavania nasledujúcich práv, ktoré Vám neodmysliteľne patria. Nižšie nájdete zoznam vašich práv spojených s ochranou osobných údajov spolu s praktickým vysvetlením ich použitia:
   1. Právo na poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov
    Toto právo Vás oprávňuje na získanie informácií týkajúcich sa našej plnej identifikácie ako prevádzkovateľa Vašich osobných údajov, a to spoločne s kontaktnými údajmi na nášho zamestnanca povereného spracovávaním osobných údajov. Súčasne ste oprávnení poznať právny titul spracovania (napríklad plnenie zmluvy), účel (napríklad zmluvy o kúpe nášho tovaru) či informácie o dobe uchovania osobných údajov.
   2. Právo na prístup k osobným údajom
    Toto právo Vás oprávňuje od nás na základe Vašej žiadosti získať informáciu, či Vaše osobné údaje spracovávame a ak áno, v akom rozsahu. Súčasne máte právo požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov. V prípade, že o to požiadate, sme povinní vám taktiež oznámiť účel spracovania, príjemcu spracovávaných osobných údajov, prípadne ďalšie súvisiace informácie.
   3. Právo na opravu osobných údajov
    Toto právo Vám umožní nás požiadať, aby sme zmenili niektorý z Vašich osobných údajov, ktorý spracovávame, pokiaľ u neho došlo k nejakej zmene (napríklad zmena priezviska, zmena adresy a pod.). Súčasne si dovoľujeme upozorniť, že našou povinnosťou, ako prevádzkovateľov osobných údajov, nie je aktívne zisťovať, či osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, sú aktuálne, nesprávne alebo nepresné, avšak v prípade, keď nás na túto skutočnosť upozorníte, je našou povinnosťou sa Vašou pripomienkou či žiadosťou na opravu zaoberať.
   4. Právo na výmaz osobných údajov
    Toto právo býva označované tiež ako „právo byť zabudnutý“ a ukladá nám, ako prevádzkovateľovi osobných údajov, Vaše osobné údaje zlikvidovať, a to v nasledujúcich prípadoch:
    1. odpadol účel spracovania (napríklad ukončenie zmluvného vzťahu);
    2. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvoláte a neexistuje žiadny iný dôvod na spracovanie vašich osobných údajov (napríklad odvolanie marketingového súhlasu za predpokladu, že s nami nemáte uzavretý zmluvný vzťah);
    3. vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov (za podmienky, že je uznateľná a neexistuje právny dôvod na spracovávanie Vašich osobných údajov); a
    4. v súlade s platnou legislatívou je nám uložené Vaše údaje vymazať (napríklad skartačná povinnosť).
   5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
    Toto právo umožňuje, za predpokladu splnenia zákonných podmienok, požadovať aby sme prestali jej osobné údaje, napr. za situácie, ak sú jej osobné údaje, ktoré uchovávame, nepresné.
   6. Právo vzniesť námietku
    Je obdobou práva na odvolanie súhlasu a uplatní sa v prípade, keď sú osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu (napríklad za účelom ochrany nášho majetku). Námietku môžete vzniesť aj v prípade, keď budú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu. V oprávnených prípadoch budú Vaše osobné údaje po uznaní Vašej námietky vymazané a nebudeme ich ďalej spracovávať.
   7. Právo odvolať súhlas
    Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním.
   8. Právo na prenos osobných údajov
    V prípade, že nás požiadate o prenos Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, je našou povinnosťou mu tieto údaje poskytnúť a odovzdať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo môžete uplatniť, len pokiaľ je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a súčasne sa jedná o automatizované spracovanie, teda také spracovanie, ktoré prebieha výlučne prostredníctvom technických prostriedkov na základe vopred určeného algoritmu a bez akéhokoľvek zásahu človeka.
   9. Právo podať návrh na začatie konania, resp. sťažnosť na dozorný orgán
    Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:
    1. písomne, doručením žiadosti, osobne alebo poštou, na adresu sídla prevádzkovateľa
    2. elektronicky na e-mailovej adrese: info@ssangyong.sk
     Dotknutá osoba má tiež právo podať návrh, resp. sťažnosť na: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
adresa: Hraničná 4823/12, 820 07 Ružinov, Bratislava 
tel.: +421 2/323 132 14
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 1. Kto je prevádzkovateľ, kto sprostredkovateľ a čo robia
  1. V prípadoch, keď nám poskytujete Vaše osobné údaje napríklad pri nákupe nášho tovaru alebo služby, kedy s nami komunikujete v rámci našich marketingových kampaní či nám kladiete otázky, prípadne u nás reklamujete tovar či služby, vystupujeme voči Vám ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov. Ako prevádzkovateľ osobných údajov potom určujeme účel a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov.
  2. Spracovaním podľa odseku12.1. sa pritom rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad ich zhromažďovanie, spracovávanie, usporiadanie, štruktúrovanie a pod.
  3. Ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov súčasne zodpovedáme za dodržanie všetkých povinností a zásad súvisiacich s ochranou osobných údajov. V prípade, že by došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, čomu sa samozrejme snažíme v maximálnej možnej miere predísť, máme povinnosť túto skutočnosť do 72 hodín oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov.
  4. Pokiaľ by však porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov predstavovalo veľké riziko, sme povinní ho oznámiť aj Vám, a to za predpokladu, že na Vás budeme mať k dispozícii aktuálne kontaktné údaje.
  5. Sprostredkovateľ je ten, komu ako prevádzkovateľ odovzdáme Vaše osobné údaje a kto s nimi v súlade s nami udelenými pokynmi ďalej nakladá. Ide napríklad o našich obchodných partnerov, typicky externé marketingové agentúry, ktorí Vám v našom mene zasielajú obchodné a marketingové oznámenia.
  6. Aby sme si boli istí, že je s Vašimi osobnými údajmi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi a je im poskytované dostatočné zabezpečenie, uzavreli sme so sprostredkovateľom písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov.
 2. Pravidlá zdieľania Vašich osobných údajov s tretími subjektmi
  1. Pravidlá, podľa ktorých zdieľame Vaše osobné údaje so sprostredkovateľom osobných údajov, delíme do dvoch základných kategórií. Prvá kategória zahŕňa zdieľanie osobných údajov v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, druhá kategória potom zdieľanie do tretích krajín mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a zdieľanie s medzinárodnými organizáciami.
  2. Aby sme mohli Vaše osobné údaje zdieľať so sprostredkovateľom v rámci Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, dbáme na to, aby išlo o:
   1. zdieľanie osobných údajov na konkrétny účel (napríklad príprava marketingovej kampane);
   2. prenos iba jasne stanoveného a nevyhnutného rozsahu osobných údajov;
   3.  odovzdávanie realizované na základe riadne uzavretej zmluvy o spracovaní osobných údajov; a
   4. zdieľanie realizované zabezpečenou cestou (šifrovanie, pseudonymizácia a pod.).
  3. V prípade zdieľania Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a medzinárodným organizáciám tak budeme robiť výhradne na základe štandardných zmluvných doložiek, t. j. vzorovej zmluvy vydanej Európskou komisiou. Spoločnosťami tretej krajiny, s ktorými môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané, môže byť najmä Kórejská republika.
 3. Kedy ste subjektom osobných údajov
  1. Subjektom osobných údajov ste výhradne ako fyzická osoba, právna úprava ochrany osobných údajov sa teda netýka právnických osôb, typicky obchodných spoločností, družstiev, občianskych združení a pod., načo Vás, ako fyzickú osobu, môžeme zaradiť do dvoch základných skupín.
   1. Prvú skupinu chápeme ako našich zákazníkov, tými sa stanete v prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame za účelom uzatvárania a plnenia zo zmlúv na kúpu a použitie nášho tovaru a služieb.
   2. Druhú skupinu subjektov nami spracovávaných osobných údajov potom označujeme za skupinu tretích osôb, tými budete napríklad v prípadoch, keď nám udelíte marketingový súhlas či užívate naše internetové stránky bez toho, aby ste súčasne boli našim zákazníkom.
  2. V prípade, že budete chcieť vedieť, kedy a za akých podmienok môžete poznať rozsah nami spracovávaných osobných údajov o Vašej osobe, prípadne budete chcieť Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nechať odstrániť, prečítajte si, prosím, kapitolu „11. Vaše práva“, v ktorej sú jednotlivé postupy a ich podmienky vysvetlené.