Ochrana osobných údajov

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV (ďalej len „Informácie“, alebo „Informácie o spracúvaní údajov“)

1. Základné ustanovenia

1.1. Predchádzajúce okolnosti Aj na Slovenskom nadobudne/nadobudlo platnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 o ochrane údajov (General Data Protection Regulation, GDPR, ďalej len: „Nariadenie” alebo „GDPR“). Spoločnosť sa v zmysle Nariadenia považuje za prevádzkovateľa, preto sa ustanovenia Nariadenia uplatňujú aj na údaje spracúvané Spoločnosťou.

1.2 Účelom Informácií je určenie ustanovení a princípov ochrany a spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [WAE spoločnosť s ručením obmedzeným pre predaj vozidiel a služieb], (ďalej len „Prevádzkovateľ“, alebo Spoločnosť“) nasleduje, uplatňuje, a považuje pre seba za smerodajné v rámci politiky ochrany a spracúvania údajov Spoločnosti.

1.3 Právne predpisy Pri určovaní obsahu Informácií Spoločnosť kládla veľký dôraz okrem ustanovení Nariadenia aj na ustanovenia Zákona č. CXII z roku 2011 o samourčení v oblasti informácií a o slobode informácií („Zákon o ochrane údajov“), Zákona č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku („Občiansky zákonník“), a Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných požiadavkách a určitých obmedzeniach obchodnej reklamy („Zákon o reklame“).

1.4 Účinnosť Účinnosť Informácií sa vzťahuje na spracúvanie údajov súvisiace s predajnou činnosťou Spoločnosti (ako aj s webovou stránkou fungujúcou pod doménami http://www.ssangyong.sk, a www.rextonsuv.sk – ďalej len „Webová stránka“). Pod účinnosť Informácií nespadajú služby a spracúvania údajov právnych subjektov a webových stránok, na ktoré poukazuje akýkoľvek odkaz na Webovej stránke (Webových stránkach) prevádzkovaných Spoločnosťou, ďalej ani spracúvania údajov právnych subjektov, ktorých informácie, novinky, alebo reklamné správy oboznámili Dotknutú osobu o Webovej stránke

1.5. Zmena Informácií 1.5.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu Informácií jednostranným rozhodnutím. 1.5.2. Dotknutá osoba svojím vstupom na Webovú stránku vyjadruje súhlas s platnými ustanoveniami Informácií, ďalší súhlas Dotknutej osoby nie je potrebný.

2. Definície pojmov Významy pojmov uvádzaných v Informáciach o spracovaní údajov sú uvedené nižšie:

2.1. Spracúvanie: operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

2.2. Sprostredkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov

2.3. Osobné údaje alebo údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

2.4. Sprostredkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo poskytovateľ služieb, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

2.5. Dotknutá osoba: fyzická osoba, ktorá sa na Webovej stránke zaregistruje, a v rámci registrácie zadá svoje údaje uvedené v nižšie uvedenom 8. a 9. bode.

2.6. Externí poskytovatelia služieb: partneri, poskytujúci služby, ako tretie osoby, ktorých služby Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ Webovej stránky v súvislosti so zabezpečovaním jednotlivých služieb priamo, alebo nepriamo využíva, a ktorým sa pre zabezpečenie poskytovania služieb poskytujú, alebo môžu poskytovať Osobné údaje, respektíve ktorí môžu Spoločnosti poskytovať Osobné údaje. Za externých poskytovateľov služieb sa ďalej považujú aj tí dodávatelia, ktorí nespolupracujú ani so Spoločnosťou, ani s prevádzkovateľmi služieb, ale tým, že majú prístup k Webovej stránke, zhromažďujú také informácie o Dotknutých osobách, ktoré po spojení s inými údajmi môžu byť vhodné na identifikáciu Dotknutej osoby. Pri zabezpečovaní hostingových služieb Spoločnosť považuje za Externého poskytovateľa služieb aj Dotknutú osobu z pohľadu jej činnosti zameranej na spracovanie údajov vykonávanej na webovom priestore, ktorý používa.

2.7. Informácie: tieto informácie Spoločnosti o spracovaní údajov.

3. Identita prevádzkovateľa a jeho činnosť Meno: WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Sídlo: H-2051 Biatorbágy, Budai út 16. IČO: 13-09-174957, registrovaná v Obchodnom registri Tribunálu Hlavného mesta Telefón: +36 1 451 4851, +36 1 550 0185 E-mail: info@wae.hu

4. Základné princípy spracúvania osobných údajov

4.1 Zákonnosť, spravodlivosť Údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. Spoločnosť spracúva len údaje stanovené v právnych predpisoch, alebo údaje poskytnuté Dotknutými osobami, a to pre nižšie uvedené účely. Okruh spracúvaných Osobných údajov je úmerný účelu spracúvania údajov, nesmie prekročiť tento rámec.

4.2 Presnosť Údaje sú pre účely spracovania osobných údajov potrebné, a musia byť relevantné, presné, a v prípade potreby aktualizované.

4.3 Obmedzenie účelu Zakaždým, keď má Spoločnosť v úmysle Osobné údaje použiť na účely, ktoré sú odlišné od účelov spracovania pri získavaní údajov, Dotknutú osobu musí informovať, a musí vyžiadať jej vyslovený súhlas, a poskytnúť jej zároveň možnosť, aby takéto použitie údajov zakázala.

4.4 Zhoda Spoločnosť nekontroluje Osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté. Za správnosť zadaných Osobných údajov zodpovedá výlučne osoba, ktorá ich poskytla. 4.5 Minimalizácia uchovávania Uchovávanie musí byť vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

4.6 Ochrana osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov smú byť spracúvané len so súhlasom dospelej osoby vykonávajúcej voči nim rodičovské práva. Spoločnosť nemá možnosť kontrolovať oprávnenie osoby poskytujúcej súhlas, ani obsah jej vyhlásenia, preto Dotknutá osoba, respektíve osoba vykonávajúca voči nim rodičovské práva ručí za to, že súhlas je v zhode s právnymi predpismi. Bez prehlásenia o súhlase Spoločnosť nezhromažďuje Osobné údaje vzťahujúce sa na dotknutú osobu mladšiu ako 16 rokov.

4.7 Spoločnosť neposkytne Osobné údaje, ktoré spracúva, tretím stranám, s výnimkou Sprostredkovateľov a Externých poskytovateľov služieb. Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. Výnimku z ustanovenia tohto bodu tvorí používanie údajov v štatisticky zhrnutej forme, ktoré nesmú obsahovať v žiadnej forme iné údaje vhodné na identifikáciu Dotknutej osoby. Spoločnosť v určitých prípadoch – v prípade oficiálnej súdnej, alebo policajnej žiadosti z dôvodu súdneho konania za porušenie, alebo dôvodné podozrenie z porušenia autorských, majetkových, alebo iných práv, v prípade porušenia záujmov Spoločnosti, ohrozenia bezpečnosti poskytovania služieb, a pod. – môže umožniť tretím osobám prístup k dostupným Osobným údajom Dotknutej osoby.

4.8 Spoločnosť o opravách, obmedzeniach, respektíve výmazoch Osobných údajov, ktoré spracúva, informuje Dotknutú osobu, a každého komu Osobné údaje predtým poskytol pre účely spracúvania Údajov. Od oznámenia možno upustiť, ak to neporušuje oprávnené záujmy Dotknutej osoby, nadväzujúce na účel Spracúvania údajov. 4.9 Na základe Nariadenia Spoločnosť nie je povinná určiť zodpovednú osobu, Spoločnosť sa totiž nepovažuje za orgán verejnej moci, alebo verejnoprávny subjekt, činnosti Spoločnosti nezahŕňajú také operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, ďalej Spoločnosť nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, ani osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

5. Právny základ pre spracúvanie

5.1 V 6. článku GDPR sa uvádza, v akých prípadoch možno spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb: „a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby; e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.”

5.2 Vzhľadom na charakter činnosti Spoločnosti, právnym základom pre spracúvanie je v prvom rade dobrovoľný a výslovný súhlas Dotknutej osoby, založený na vhodnej informovanosti (§ 5 ods. (1) písm. a) Zákona o informáciach), a po vzniku akéhokoľvek zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Dotknutou osobou je právnym základom vyššie uvedený bod 5.1 b) Nariadenia a vyššie uvedený bod 5.1 c) Nariadenia. Dotknutá osoba sa sama skontaktuje so Spoločnosťou, samostatne sa zaregistruje, dobrovoľne využije služby Spoločnosti. Spoločnosť bez súhlasu Dotknutých osôb spracúva údaje len v prípade, ak jej to zákon jednoznačne umožňuje.

5.3 Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

5.4 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas týkajúci sa akéhokoľvek spracúvania, ktorého právnym základom je Nariadenie a bod 5.1 a) Nariadenia. Odvolanie súhlasu môže Dotknutá osoba vyjadriť písomným vyhlásením odoslaným na e-mailovú adresu info@wae.hu. Na základe odvolania súhlasu Prevádzkovateľ definitívne vymaže z databázy osobné údaje Dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov založeného na súhlase poskytnutého pred odvolaním, a spracúvania na základe vyššie uvedených bodov 5.1 b) a/alebo c) Nariadenia.

5.5 Prenos údajov pre Sprostredkovateľov, uvedených v Informáciách, je možný aj bez osobitného súhlasu Dotknutej osoby. Ak právne predpisy neustanovujú inak, vydávať osobné údaje tretím osobám alebo orgánom je možné len na základe právoplatného rozhodnutia verejných orgánov, alebo po predchádzajúcom výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

6. Účel spracúvania Údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k Dotknutej osobe. Spoločnosť sa usiluje o to, aby spracúvala len také osobné údaje, ktoré sú vhodné a nevyhnutné pre dosiahnutie účelov spracovania údajov. Osobné údaje smú byť spracúvané len v miere a na dobu potrebnú pre splnenie účelov spracúvania. Účelom spracúvania je vo vyššie uvedenom zmysle: identifikácia Dotknutej osoby, kontakt s Dotknutou osobouDotknutej osobe poskytnúť informácie stručnou, transparentnou, zrozumiteľnou a ľahko prístupnou formouvznik a plnenie právnych úkonov medzi Spoločnosťou a Dotknutou osobou, spadajúcich do predmetu činnosti Spoločnostiv prípade využitia služby podliehajúcej poplatku, vyberanie poplatkov a fakturáciaplnenie povinností Prevádzkovateľa, uplatňovanie práv Prevádzkovateľapríprava analýz, štatistík, rozvoj služieb - pre tieto účely prevádzkovateľ používa len anonymizované súhrnné údaje, ktoré nie sú vhodné na identifikáciu osôbochrana práv Dotknutej osoby.

7. Zdroj osobných údajov Spoločnosť spracúva výlučne Osobné údaje poskytnuté Dotknutými osobami, údaje nezískava z iných zdrojov.

8. Okruh spracovaných údajov Spoločnosť spracúva výlučne osobné údaje poskytnuté Dotknutými osobami. Spracúvajú sa tieto údaje: Údaje spracúvané Spoločnosťou možno rozdeliť do týchto skupín podľa účelu spracovania údajov: Údaje potrebné pre registráciu. o Dotknutá osoba pri registrácii zadá svoje meno, názov firmy, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, a typ aktuálne používaného motorového vozidla. Právnym základom pre spracúvanie je súhlas dotknutej osoby, prvoradým cieľom spracúvania údajov je registrácia poskytovania služieb ponúkaných Webovou stránkou. Nahrané údaje. Dotknuté osoby majú možnosť, v určitých prípadoch sú povinné nahrávať obrázky o určitých osobných dokladoch. Spoločnosť odporúča, aby sa z týchto dokladov (ako je uvedené nižšie, v bode 10) vymazali osobné údaje, ktoré nie sú potrebné pre vznik právneho úkonu medzi stranami, a tie, ktoré Spoločnosť nevyžaduje. V prípade, že Dotknutá osoba zverejní obrázok, obsahujúci aj osobné údaje, právnym základom pre spracúvanie je súhlas dotknutej osoby. V prípade fotografií je účelom spracovania údajov poskytovanie služieb Webovej stránky.Fakturačné údaje. V prípade, že Dotknutá osoba tvorí pre Spoločnosť protihodnotu, Spoločnosť spravuje údaje týkajúce sa platieb a fakturácie (spôsob platby, údaje prostriedkov používaných pre realizáciu platby, v prípade fakturácie meno, adresa, daňové identifikačné číslo kupujúceho). Právnym základom pre spracúvanie je súhlas Dotknutej osoby, a čiastočne právne predpisy týkajúce sa daní a účtovníctva. Účelom spracúvania je fakturácia, vyberanie poplatkov.Údaje, doklady zadané pri identifikácii. Dotknuté osoby majú možnosť sa identifikovať, podľa postupu uvedeného nižšie, v bode č. 11. Spravovanie dokumentov prebieha podľa postupu uvedeného v bode č. 11. Účelom spracúvania je kontrola totožnosti zadávateľov inzerátov a inzerovaného auta.Okrem toho Spoločnosť spracúva aj technické údaje, ako IP adresu, ako je uvedené v bode č. 13.

9. Popis procesu spracúvania údajov Zdrojom osobných údajov je Dotknutá osoba, ktorá zadáva údaje pri registrácii, alebo neskôr pri vstupe na Webovú stránku. Vyplnenie údajov uvedených v registračnom formulári je povinné, s výnimkou prípadu, ak je tam opak vyslovene uvedený. Dotknutá osoba zadáva osobné údaje samostatne, Spoločnosť v tejto súvislosti nedáva žiadne pokyny, a neuvádza požiadavky týkajúce sa obsahu. Dotknutá osoba vyslovene súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytla. Dotknutá osoba má právo okrem žiadaných údajov uviesť aj iné údaje vo svojom profile, právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je aj v tomto prípade dobrovoľný súhlas Dotknutej osoby. V prípade, že sa Dotknutá osoba zaregistruje na stránkach pre podporu predaja (napr. na facebooku), a tam zadá žiadané údaje, vyjadrí súhlas s informáciami o spracovaní údajov týkajúcimi sa danej podpory predaja. V tomto prípade sa zadaním údajov Dotknutá osoba nezaregistruje na Webovú stránku, ale vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich údajov podľa informácií uvedených v podpore predaja.

10. Spracovanie údajov týkajúce sa dokladov Dotknutej osobe je na Webovej stránke daná možnosť, v prípade záväznej výzvy na Webovej stránke daná povinnosť, aby Dotknutá osoba poskytla Spoločnosti k dispozícii osobné doklady pre podporu vzniku právneho úkonu medzi stranami.Dotknutá osoba má možnosť – s výnimkou prípadu, že to Spoločnosť povinne predpisuje –, aby doklady zverejnila tak, že osobné údaje vymaže. V prípade, že Dotknutá osoba nevymaže údaje, v prípade zverejnenia súhlasí s publikáciou údajov.V prípade, že Spoločnosť nepredpisuje zverejnenie dokladov s osobnými údajmi, a poskytuje možnosť výmazu údajov, za prípadné zverejnenie Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

11. Identifikácia Účelom procesu overovania totožnosti je, aby sa Spoločnosť mohla presvedčiť o existencii Dotknutej osoby. Spoločnosť kontroluje, či je Dotknutá osoba, ktorá vyjadrí úmysel uzavrieť zmluvu, skutočne fyzickou osobou. Po vykonaní kontroly Spoločnosť z Webovej stránky fotografie a údaje vymaže, ale ich uchováva naďalej v inom úložnom priestore do ukončenia právneho základu pre spracúvanie. Účelom spracúvania je identifikácia Dotknutých osôb, respektíve vytvorenie právneho úkonu, a po vytvorení podpora jeho zákonného plnenia.

12. Spracovanie údajov pre účely reklamy, odosielanie noviniek V prípade, že s tým Dotknutá osoba súhlasí, Spoločnosť sa prostredníctvom zadaných údajov skontaktuje s Dotknutou osobou, a pošle mu prostredníctvom priameho oslovenia reklamný materiál. Reklamný materiál môže byť odoslaný poštou, telefonicky (vrátane SMS), alebo formou e-mailu (vrátane Messengera), ale k tomu je v každom prípade potrebný súhlas Dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez odôvodnenia.

13. Súbory cookie S Systém Spoločnosti môže automaticky ukladať IP adresy počítačov Dotknutej osoby, prvý dátum návštevy, a v daných prípadoch – v závislosti od nastavenia počítača – aj typ prehliadača a operačného systému. Takto uložené údaje sa s inými osobnými údajmi nesmú spájať. Spracúvanie údajov slúži výlučne pre štatistické účely. Súbory cookie umožňujú Webovej stránke, aby rozoznala, identifikovala a evidovala bývalých návštevníkov. Súbory cookie pomáhajú Spoločnosti, ako prevádzkovateľovi Webovej stránky v optimalizácii Webovej stránky, aby služby poskytované Webovou stránkou prispôsobila zvykom Dotknutých osôb. Súbory cookie umožňujú tiež, aby si pamätali nastavenia, tým pádom ich Dotknutá osoba nemusí znova zadávať, keď medzitým prešla na inú stránku,si pamätali dávnejšie zadané údaje, preto ich netreba znova zapisovať,analyzovali používanie webovej stránky, aby sa v rámci vývoja vykonávaného použitím takto získaných informácií dosiahlo, že stránka bude fungovať v čo najväčšej miere podľa očakávaní Dotknutej osoby, dotknutá osoba ľahko nájde hľadané informácie, asledovali účinnosť našich reklám. V prípade, že na Webovej stránke Spoločnosť pomocou externých webových služieb zobrazuje rôzne obsahy, k tomu je potrebné ukladať niekoľko takých súborov cookie, ktoré nespravuje Spoločnosť, preto nemôže vplývať na to, aké údaje zhromažďujú tieto webové stránky, alebo vonkajšie domény. O týchto súboroch cookie poskytujú informácie smernice vzťahujúce sa na dané služby. Spoločnosť používa súbory cookies na to, aby Dotknutým osobám zobrazovala reklamy prostredníctvom stránok Google a Facebook. Spracúvanie údajov sa uskutočňuje bez ľudského zásahu. Dotknutá osoba má možnosť vymazať súbory cookies v prehliadači (väčšinou v nastaveniach a ochrane údajov). Zákazom používania súborov cookies Dotknutá osoba berie na vedomie, že bez súborov cookies fungovanie Webovej stránky nie je plnohodnotné.

14. Prenos údajov Spoločnosť je zo zákona oprávnená odoslat osobné údaje tretej osobe iba vtedy, pokiaľ k tomu Dotknutá osoba jednoznačne dala svoj súhlas - pri poznaní rozsahu prenášaných dát a príjemcu osobných údajov. Spoločnosť je oprávnená a povinná odovzdať príslušným orgánom všetky Osobné údaje, ktoré má k dispozícii, a ktoré riadne uchováva, podľa právnych predpisov alebo právoplatného rozhodnutia orgánov. Za takýto prenos Údajov, ani za následky vyplývajúce z takéhoto prenosu, Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť Spoločnosť v každom prípade dokumentuje prenosy údajov, a o prenose údajov vedie evidenciu.

15. Spracovanie údajov Spoločnosť má právo zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa na vykonávanie svojej činnosti. Sprostredkovatelia nevynášajú spoločné rozhodnutia, majú právo konať výlučne na základe zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou, a podľa poskytnutých pokynov. Spoločnosť kontroluje prácu sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia majú právo zapojiť ďalších sprostredkovateľov len so súhlasom Spoločnosti. Spoločnosť využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie bolo v súlade s potrebnými požiadavkami a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného alebo všeobecného písomného povolenia Spoločnosti. V prípade všeobecného písomného povolenia sprostredkovateľ informuje Spoločnosť o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalších sprostredkovateľov, čím sa Spoločnosti poskytne možnosť namietať voči takýmto zmenám. Sprostredkovatelia, ktorých služby Spoločnosť využíva, sú uvedení v Informáciách. Sprostredkovatelia, ktorých služby Spoločnosť využíva:

- Barcs-Car Kft.

- Autoextra, s.r.o.

- Built, spol. s r.o.

- Avion, spol. s r.o.

- WAE Kft.

- SpiritCom Kft.

- Mediator Group Kft.

- Lion Communications Slovakia s.r.o.

16. Externí poskytovatelia služieb Spoločnosť využíva služby Externých poskytovateľov služieb, s ktorými Spoločnosť spolupracuje.V súvislosti s Osobnými údajmi spracúvanými v systémoch Externých poskytovateľov služieb sú smerodajné ustanovenia pravidiel pre ochranu údajov, vydaných Externými poskytovateľmi služieb. Spoločnosť vyvinie všetko úsilie, aby Externý poskytovateľ služieb spracúval Osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté v súlade s právnymi predpismi, a používal ich len na účely stanovené Dotknutou osobou, alebo na účely uvedené nižšie v Informáciách.Spoločnosť o prenášaní údajov pre Externých poskytovateľov služieb informuje Dotknuté osoby v rámci Informácií. Externí poskytovatelia služieb: - dynamicline Bt.- Zuriel Kft.- Deninet Kft.

17. Úlohy týkajúce sa bezpečnosti údajov Spoločnosť zaisťuje bezpečnosť údajov, vykoná technické a organizačné opatrenia, vytvorí také pravidlá postupu, ktoré sú potrebné na presadenie smerodajných právnych predpisov a predpisov v oblasti ochrany údajov a dôvernosti. Spoločnosť chráni údaje vhodnými opatreniami proti neoprávnenému prístupu, úprave, poskytnutiu iným osobám, zverejneniu, vymazaniu, likvidácii, resp. proti náhodnému zničeniu a poškodeniu, ako aj proti umožneniu prístupu vyplývajúceho zo zmien aplikovaného technického riešenia. Spoločnosť a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, ako aj na primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. V zmysle vyššie uvedených skutočností Spoločnosť: o príjme opatrenia na zabezpečenie ochrany proti neoprávnenému prístupu, v rámci toho zabezpečí ochranu softvérov a hardvérov, respektíve aj fyzickú ochranu (ochrana pred prístupom, ochrana siete); o príjme opatrenia na zabezpečenie obnovy dátových súborov, a pravidelného bezpečnostného zálohovania; o zabezpečí ochranu proti vírusom.

18. Doba trvania spracúvania údajov Spoločnosť Osobné údaje vymaže, a) ak sa zistí, že spracúvanie údajov je protizákonné, Spoločnosť bez meškania uskutoční výmaz; b) ak o to Dotknutá osoba požiada (s výnimkou spracovania údajov založeného na právnom predpise); Dotknutá osoba môže požiadať o výmaz údajov spracúvaných na základe dobrovoľného súhlasu Dotknutej osoby. V takomto prípade Spoločnosť údaje vymaže. Výmaz možno poprieť len v prípade, ak spracúvanie umožňujú právne predpisy. O popretí žiadosti o výmaz, na základe ustanovenia právneho predpisu umožňujúceho spracúvanie údajov, Spoločnosť v každom prípade poskytne informáciu. c) v prípade, že sa zistí, že údaj je neúplný, alebo chybný – a tento stav nie je možné zákonným spôsobom napraviť –, s výnimkou, že výmaz zákon nevylučuje; d) ak účel spracovania údajov zanikol, alebo uplynula zákonom stanovená lehota uchovávania údajov; Výmaz možno poprieť (i) ak spracúvanie umožňujú právne predpisy; a (iii) z dôvodu právnej ochrany a uplatnenia práv. O popretí žiadosti o výmaz Spoločnosť v každom prípade informuje Dotknutú osobu, s uvedením dôvodu popretia výmazu. Po splnení žiadosti o výmaz osobného údaju tieto (vymazané) údaje už nemožno získať späť. Z odberu noviniek odosielaných spoločnosťou sa možno odhlásiť pomocou linku nachádzajúceho sa v nich. V prípade odhlásenia Spoločnosť vymaže údaje Dotknutej osoby z databázy pre odber noviniek. e) ak to nariadil súd, alebo Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií; V prípade, že súd, alebo Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií právoplatne nariadi výmaz údajov, Sprostredkovateľ údaje vymaže. Spoločnosť blokuje osobné údaje – s tým, že Dotknutú osobu o tom informuje – namiesto ich vymazania, ak o to Dotknutá osoba požiada, alebo ak možno na základe dostupných informácií predpokladať, že ich vymazanie by mohlo poškodiť oprávnené záujmy Dotknutej osoby. Takto blokovaný osobný údaj možno spracúvať len dovtedy, kým existuje účel spracovania údajov, ktorý vylučuje možnosť vymazania osobného údaja. Spoločnosť označí spracúvaný osobný údaj, ak Dotknutá osoba spochybňuje jeho správnosť či presnosť, ale správnosť či presnosť sporného osobného údaju nemožno jednoznačne zistiť. V prípade spracúvania údajov nariadeného právnymi predpismi je pre výmaz údajov smerodajné ustanovenie právneho predpisu. V prípade výmazu Spoločnosť osobné údaje anonymizuje. V prípade, že to právne predpisy vyžadujú, Spoločnosť zlikviduje nosič dát obsahujúci osobné údaje.

19. Práva dotknutých osôb súvisiace so spracúvaním osobných údajov 19.1 Spoločnosť Dotknutú osobu pri nadviazaní kontaktu súčasne informuje o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba má pritom právo kedykoľvek požiadať o informácie o spracúvaní jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie o účele spracúvania, o kategórii osobných údajov dotknutej osoby, o kategórii adresáta alebo adresátov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté a o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa opravu svojich osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu. Má ďalej právo podať sťažnosť niektorému dozornému orgánu, respektíve ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, má právo na akékoľvek dostupné informácie, týkajúce sa zdroja údajov. 19.2 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 19.3 Dotknutá osoba má právo požiadať Spoločnosť, aby bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, s výnimkou prípadu spracúvania nariadeného právnymi predpismi. Spoločnosť Dotknutú osobu o výmaze informuje. 19.4 Dotknutá osoba môže podať sťažnosť proti spracúvaniu jej osobných údajov v súlade s ustanoveniami Zákona o informáciách. 19.5 Dotknutá osoba môže podať žiadosť o informáciu, opravu, alebo výmaz písomne na adresu sídla Spoločnosti formou listu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Spoločnosti info@wae.hu. 19.6 Dotknutá osoba môže požiadať, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie jej údajov v prípade, že dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov. V tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie umožňujúce Spoločnosti overiť správnosť Osobných údajov. Spoločnosť označí spracúvaný Osobný údaj, ak Dotknutá osoba spochybňuje jeho správnosť či presnosť, ale správnosť či presnosť sporného Osobného údaju nemožno jednoznačne zistiť. Dotknutá osoba môže požiadať, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie jej údajov aj v takom prípade, ak je Spracúvanie protizákonné, ale dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním Osobných údajov, namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania. Dotknutá osoba môže požiadať o obmedzenie spracúvania jej údajov Spoločnosťou aj v takom prípade, ak sa realizoval cieľ Spracúvania, ale Dotknutá osoba si žiada o ich ďalšie spracúvanie Spoločnosťou na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. 19.7 Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil. 19.8 V prípade, že Spoločnosť nevyhovie žiadosti Dotknutej osoby o vymazanie, alebo blokovanie osobných údajov, do 30 dní od doručenia žiadosti, písomne ju informuje o príčinách odmietnutia žiadosti o vymazanie, alebo blokovanie osobných údajov. V prípade, odmietnutia žiadosti o opravu, vymazanie, alebo blokovanie osobných údajov, prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o možnosti použitia opravného právneho prostriedku pred súdom, alebo pred iným Orgánom. 19.9 Dotknutá osoba môže vydať vyhlásenie o uplatnení svojich vyššie uvedených práv na kontaktoch prevádzkovateľa, uvedených v bode č. 2.

19.10 Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk Posúdenie sporu spadá do právomoci súdneho tribunálu. Žalobu možno podať podľa rozhodnutia Dotknutej osoby na súdny tribunál príslušný podľa bydliska, alebo podľa miesta pobytu Dotknutej osoby. V prípade žiadosti Dotknutej osoby ju prevádzkovateľ informuje o možnosti a spôsoboch použitia opravného právneho prostriedku.